Safety Award

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านสุขอนามัยคุณภาพสูงสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันแบบครบวงจร นำโดย นางราตรี สกุลตันติเมธา กรรมการผู้จัดการ (ที่ 3 จากซ้าย) รับมอบรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จากกระทรวงแรงงานในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2556 ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยในปีนี้ "คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค" ได้รับรางวัลระดับประเทศต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นสถานประกอบการที่มีการบริหารจัดการทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยบริษัทฯดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบคำนึงถึงการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานเป็นสำคัญ