“คิมเบอร์ลี่ย์ – คล๊าค” ร่วมกับ “ปัญญาภิวัฒน์” จัดกิจกรรมภายใต้โครงการชวนเพื่อนทำดี “คืนชีวิตสู่ผืนป่า”

BRD_0918

บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์ – คล๊าค ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ “สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์” นำตัวแทนพนักงาน คณะครูอาจารย์ และนักศึกษากว่า 40 คนร่วมทำกิจกรรมภายใต้ โครงการชวนเพื่อนทำดี “คืนชีวิตสู่ผืนป่า” โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม CSR ที่เกิดขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจกันในการปลูกป่า ซึ่งบริษัทฯ มุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานด้วยกันเอง ทั้งยังก่อเกิดประโยชน์ต่อสาธารณ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยความรับผิดชอบดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญควบคู่กับการประกอบธุรกิจ ณ บ้านหนองแอก ต. หนองม่วง อ. โคกสูง จ. สระแก้ว เมื่อวันก่อน