ที่คิมเบอร์ลี่-คล๊าค ความรับผิดชอบของเราหมายถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

Employees

นโยบายหลักของเราให้ความสำคัญต่อการจัดการระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และระบบคุณภาพห้องปฎิบัติการ ด้วยแนวความคิดที่จะให้เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้บริหารและพนักงานของทุกหน่วยงาน ต้องรับผิดชอบการดำเนินงานภายใต้นโยบายร่วมปฎิบัติ ดังต่อไปนี้

  1. ดำเนินการภายใต้กฏหมาย ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง
  2. มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างสูงสุด โดยการนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการผลิตอย่างเป็นระะบบ และผ่านกระบวนการส่งมอบตามกำหนดที่ลูกค้าต้องการ
  3. กำหนดมาตรการตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการทำงานที่สอดคล้องกับกิจกรรมการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ อันจะนำไปสู่ความปลอดภัยต่อสุขภาพ
    สิ่งแวดล้อมและชุมชน
  4. ให้มีการปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการควบคุมความไม่เป็นไปตามข้อกำหนด เพื่อนำไปสู่ การรักษาระบบงานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคนิคทางด้านวิศวกรรม กิจกรรมการเพิ่มผลผลิตและการจัดการอื่นๆ ที่เหมาะสม และกำหนดให้เป็นแผนดำเนินการซึ่งจะมีการทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมายการจัดการทุกปี
  5. ให้การสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ และส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคคลากร เพื่อให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกร่วมในการปฎิบัติงานของตนให้ถูกต้อง ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพ

ให้ผู้บริหารทุกระดับถือว่างานระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เป็นภารกิจอันสำคัญ
ส่วนหนึ่งในการดำเนินงานของคิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ที่จะต้องให้การส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องงบประมาณ กำลังคน เวลาอย่างพอเพียงและเหมาะสม เพื่อช่วยกันผลักดันให้บรรลุถึงนโยบายข้างต้น